Pl_tenuis
Ou_ulrichi
Ou_rhoneri
Pol_siluricus
Oz_e_excavata
Oz_hassi
Oz_confluens
Ko_o_sardoa
Ko_o_ortus
Ko_o_absidata
Ko_manitoulensis
Ko_abrupta
Ko_ranuliformis
Ko_latidentata
Ko_walliseri
Ko_corpulenta
Ko_amsdeni
Ko_stauros
Anc_ploeckensis
Ko_patula
Ko_v_variabilis
Ko_v_ichnusae
Ko_maenniki
Ko_crassa