Dasyprocta
Clyomys
Euryzygomatomys
Thrichomys
Hoplomys
Proechimys
Protadelphomys
Acaremys
Apseudominutus
Galileomys
Octodontomys
Octomys
Aminutissimus
Aleucotheae
Neophanomys
Aconstans
Plesiacarechimys
Apascuali
Aminutus
Apulchellus
Caviocricetus
Protacaremys
Prospaniomys
Abrocoma
Spaniomys