Maelestes_gobiensis
Altacreodus
Tinerhodon
Eoproviverra
Prototomus_minimus
Boritia_duffaudi
Buhakia_moghraensis
Cynohyaenodon_trux
Eurotherium_matthesi
Eurotherium_theriodis
Glibzegdouia
Hyaenodon_ErgiliynDzo
Hyaenodon_minor
Hyaenodon_exiguus
Hyaenodon_neimongoliensis
Leonhardtina_gracilis
Masrasector_aegypticum
Masrasector_ligabuei
Metasinopa_spp
Preregidens_langebadrae
Propterodon_tongi
Propterodon_morrisi
Pyrocyon_strenuus
Teratodon
Hyaenodon_horridus
Masrasector_nananubis
Pakakali
Cartierodon_egerkingensis
Prodissopsalis_eocaenicus
Quasiapterodon
Orienspterodon_dahkoensis
Pterodon_dasyuroides
Hemipsalodon
Hyainailouros_sulzeri
Isohyaenodon_pilgrimi
Kerberos
Koholia
Leakitherium_hiwegi
Megistotherium
Metapterodon
Mlanyama_sugu
Paroxyaena_sp
Pterodon_africanus
Pterodon_phiomensis
Akhnatenavus_leptognathus
Akhnatenavus_nefertiticyon
Apterodon_macrognathus
Apterodon_gaudryi
Apterodon_langebadrae
Allopterodon_torvidus
Proviverra
Lesmesodon
Morlodon
Parvagula_palulae
Cynohyaenodon_cayluxi
Paracynohyaenodon_spp
Quercytherium_simplicidens
Quercytherium_tenebrosum
Anasinopa_spp
Furodon
Brychotherium_ephalmos
Dissopsalis_pyroclasticus
Arfia_opisthotoma
Arfia_gingerichi
Arfia_shoshoniensis
Boualitomus
Lahimia
Gazinocyon_whiteae
Galecyon_peregrinus
Galecyon_chronius
Galecyon_mordax
Galecyon_morloi
Indohyaenodon
Kyawdawia
Paratritemnodon
Tritemnodon_agilis
Limnocyon_verus
Thinocyon
Prolimnocyon_atavus
Prolimnocyon_chowi
Matthodon_tritens
Matthodon_menui
Oxyaenoides_bicuspidens
Oxyaenoides_lindgreni
Prototomus_phobos
Sinopa_grangeri
Sinopa_jilinia
Thereutherium
Prionogale
Namasector