outgroup
Mitsukurina_owstoni
Carcharias_taurus
Odontaspis_ferox
Odontaspis_noronhai
Pseudocarcharias_kamoharai
Megachasma_pelagios
Atopias_superciliosus
Atopias_pelagicus
Atopias_vulpinus
Cretoxyrhina_mantelli
Cetorhinus_maximus
Isurus_oxyrinchus
Isurus_paucus
Carcharodon_carcharias
Lamna_ditropis
Lamna_nasus