outgroup
Mitsukurina_owstoni
Megachasma_pelagios
Pseudocarcharias_kamoharai
Odontaspis_noronhai
Odontaspis_ferox
Carcharias_taurus
Atopias_superciliosus
Cretoxyrhina_mantelli
Atopias_vulpinus
Atopias_pelagicus
Cetorhinus_maximus
Isurus_paucus
Isurus_oxyrinchus
Carcharodon_carcharias
Lamna_nasus
Lamna_ditropis