Athenaegis
Asketaspis
Tolypelepis
Ptomaspis
Capitaspis
Pionaspis_acuticosta
Pionaspis_amplissima
Dikenaspis
Torpedaspis
Vernonaspis
Xylaspis
Europrotaspis
Zascinaspis_heintzi
Zascinaspis_carmani
Panamintaspis
Semipodolaspis
Oreaspis
Djurinaspis
Alaeckaspis
Blieckaspis
Eucyclaspis
Protaspis
Tuberculaspis
Cyrtaspidichthys
Helaspis
Psephaspis
Cosmaspis
Lampraspis
Lamiaspis
Pirumaspis
Mylopteraspidella
Podolaspis
Miltaspis
Dnestraspis
Parapteraspis
Pavloaspis
Canadapteraspis
Mitraspis
Larnovaspis
Unarkaspis
Pteraspis
Althaspis
Errivaspis
Brachipteraspis
Loricopteraspis
Rhinopteraspis
Stegobranchiaspis
Protopteraspis_gosseleti
Protopteraspis_primaeva
Escharaspis
Gigantaspis
Doryaspis
Woodfjordaspis
Drepanaspis
Psammosteus
Anchipteraspis
Rachiaspis
Ulutitaspis
Irregulareaspis
Dinaspidella
Nahanniaspis
Alainaspis
Allocryptaspis
Ariaspis_arctata
Ariaspis_ornata
Boothiaspis
Cyathaspis
Homalaspidella_borealis
Listraspis
Ctenaspis
Arctictenaspis
Zaphoctenaspis
Homalaspidella_nitida
Poraspis
Archaegonaspis
Americaspis
Anglaspis
Liliaspis
Paraliliaspis