Macroleter
Candelaria
O_kitchingorum
O_rubidgei
Barasaurus
Coletta
Sauropareion
Contritosaurus
Thelerpeton
Procolophon
Tichvinskia
Scoloparia
Hypsognathus
Leptopleuron