Anthracobunids
Moeritherium
Pezosiren
Behemotops_proteus
Behemotops_katsuiei
Seuku_emlongi
Archaeoparadoxia_weltoni
Paleoparadoxia_tabatai
Neoparadoxia_repenningi
Neoparadoxia_cecilialina
Ashoroa_laticosta
Cornwallius_sookensis
Ounalashkastylus_tomidai
Desmostylus_japonisus
Desmostylus_hesperus
Desmostylus_coalingensis