Outgroup
Preondactylus
Dimorphodon
Peteinosaurus
Austriadactylus
Raeticodactylus
Campylognathoides
Eudimorphodon
Scaphognathus
Sordes
Pterorhynchus
Cacibupteryx
Dorygnathus
Angustinaripterus
Sericipterus
Nesodactylus
Rhamphorhynchus
Qinglongopterus
Orientognathus_chaoyangensis
Darwinopterus
Pterodactylus
Anurognathus
Batrachognathus
Dendrorhynchoides
Jeholopterus