Phiomys_andrewsi
Metaphiomys_schaubi
Sacaresia_moyaeporisi
Gaudeamus_aegyptius
Paraphiomys_simonsi
Paraphiomys_pigotti
Paraphiomys_knolli
Paraphiomys_orangeus
Paraphiomys_hopwoodi
Paraphiomys_renelavocati
Epiphiomys_coryndoni
Paraphiomys_occidentalis
Kochalia_geespei
Thryonomys_swinderianus
Thryonomys_gregorianus
Thryonomys_asakomae
Paraulacodus_indicus
Paraulacodus_johanesi
Protohummus_dango
Lavacatomys_aequatorialis
Thryonomys_wesselmani
Neosciuromys_africanus
Paraphiomys_afarensis
Paraphiomys_shipmani
Apodecter_stromeri
Paraphiomys_roessneri
Paraphiomys_australis