Colbertia
Notopithecus
Transpithecus
Guilielmoscottia
Puntapithecus
SGOPV_3604
Antepithecus
Johnbell_hatcheri
Ignigena_minisculus
Eopachyrucos
Santiagorothia_chiliensis
Proargyrohyrax
Archaeophylus
Salla_new_taxon_A
Plagiarthrus
Cochilius
Interatherium
Salla_new_taxon_B
Progaleopithecus
Protypotherium
Miocochilius