Entelognathus_primordialis
Ozarcus_mapesae
Cladodoides_wildungensis
Acanthodes_bronni
Ligulalepis
Onychodus_jandemarrai
Psarolepis_romeri
Guiyu_oneiros
Styloichthys_changae
Miguashaia_bureaui
Diplocercides_kayseri
Porolepis_sp
Glyptolepis_groenlandica
Osteolepis_macrolepidotus
Gogonasus_andrewsae
Eusthenopteron_foordi
Meemannia_eos
Dialipina_salguerioensis
Tegeolepis_clarki
Osorioichthys_marginis
Cheirolepis_trailli
Cheirolepis_schultzei
Cheirolepis_canadensis
Howqualepis_rostridens
Donnrosenia_schaefferi
Raynerius_splendens
Gogosardina_coatesi
Mimipiscis_toombsi
Mimipiscis_bartrami
Wendichthys_dicksoni
Stegotrachelus_finlayi
Novagonatodus_kasantsevae
Moythomasia_perforata
Moythomasia_lineata
Mesopoma_planti
Mansfieldiscus_sweeti
Lawrenciella_schaefferi
Krasnoyarichthys_jesseni
Kentuckia_hlavini
Kentuckia_deani
Kansasiella_eatoni
Cosmoptychius_striatus
Moythomasia_nitida
Moythomasia_durgaringa
Woodichthys_bearsdeni
Melanecta_anneae
Limnomis_delayni
Cuneognathus_gardineri
Pteronisculus_stensioi
Coccocephalichthys_wildi
Luederia_kempi
Boreosomus_piveteaui