D_hunanensis
H_guodingshanensis
C_gui
M_lehmani
S_zhejiangensis
S_xikengensis
S_shankouensis
Y_major
N_maeandrine
T_magnoculus
P_yuhaii
E_xiushanensis
E_changi
E_lianhuashanensis
E_xujiachongensis