Archaeohyracidae
Trachytheriinae
Eotypotherium_chico
Microtypotherium_choquecotense
Eutypotherium_lehmannitschei
Eutypotherium_superans
Plesiotypotherium_achirense
Caragua_New_Taxon
Typotheriopsis_chasicoensis
Typotheriopsis_silveyrai
Pseudotypotherium_subinsigne
Pseudotvpotherium_exiguum
Mesotlzeriwn_hystatum
Mesotherium_pachygnathum
Mesotheriwn_cristatum
Mesotherium_maendrum
Altitypotherium_paucidens
Altitypotheriwn_chucalensis