Leptolepis
Jiuquanichthys
Lycoptera
Jinaniehthys
Kuyangichthys
Tongxinichthys
Paralycoptera
Sinoglossus
Arapaima
Heterotis
Singida
Phareodus_testis
Brychaetus
Phareodus_erwaustus
Phareodus_queenslandieu
Pantodon
Osteoglossum
Scleropages_forrnosus
Scleropages_leiehardti
Xixiaichthys
Huashia
Kuntulunia
Thaumaturus
Mormyridae
Ostariostoma
Notopterus
Papyrocranus
Xenomystus
Jiaohichthys
Eohiodon
Hiodon