Pteronisculus
Acipenser
Australosomus
Platysiagum
Polzbergia
Cleithrolepidina
Cleithrolepis
Perleidus
Plesiofuro
Pseudobeaconia
Peltoperleidus
Peltopleurusrugosu
Peripeltopleurus
Thoracopterus
Potanichthys
Gigntopterus
Luganoia
Habroichthys
Furo
Amia
Lepisosteus
Semionotus
Leptolepis
Hiodon