Cladocyclus
Elops
Clupeoidei
Lycoptera
Paralycoptera
Tanolepis
Xixiaichthys
Ostariostoma
Chauliopareion
Phareodus
Joffrichthys
Sinoglossus
Heterotis
Arapaima
Scleropages
Osteoglossum
Pantodon
Singida
Palaeonotopterus
Mormyroidea
Petrocephalus
Gnathonemus
Campylomormyrus
Notopteridae
Chitala
Xenomystus
Papyrocranus
Eohiodon
Hiodon