Novumbra
Argentina
Hypomesus
Stenodus
Prosopium
Coregonus
Thymallus
Eosalmo
Brachymystax
Acantholingua
Salmothymus
Platysalmo
Hucho
Salvelinus
Salmo
Oncorhynchus