Pl_tenuis
Ko_o_ortus
Ko_o_absidata
Ko_manitoulensis
Ko_abrupta
Ko_latidentata
Ko_ranuliformis
Ko_amsdeni
Ko_corpulenta
Ko_walliseri
Ko_stauros
Ko_crassa
Ko_maenniki
Ko_v_ichnusae
Ko_v_variabilis
Ko_patula
Anc_ploeckensis
Pol_siluricus
Oz_e_excavata
Oz_hassi
Ko_o_sardoa
Oz_confluens
Ou_rhoneri
Ou_ulrichi