Cladocyclus
Elops
Clupeoidei
Lycoptera
Paralycoptera
Tanolepis
Xixiaichthys
Shuleichthys
Ostariostoma
Joffrichthys
Phareodus
Chauliopareion
Sinoglossus
Heterotis
Arapaima
Pantodon
Singida
Scleropages
Osteoglossum
Palaeonotopterus
Mormyroidea
Petrocephalus
Gnathonemus
Campylomormyrus
Notopteridae
Chitala
Xenomystus
Papyrocranus
Eohiodon
Hiodon