Elops
Lycoptera
Eohiodon
Hiodon
Ostariostoma
Joffrichthys
Phareodus
Chauliopareion
Heterotis
Arapaima
Pantodon
Singida
Scleropages
Osteoglossum
Chitala
Xenomystus
Papyrocranus
Palaeonotopteru
Petrocephalus
Gnathonemus
Campylomormyrus