Phiomys_andrewsi
Metaphiomys_schaubi
Sacaresia_moyaeponsi
Epiphiomys_coryndoni
Kochalia_geespei
Paraphiomys_simonsi
Paraphiomys_orangeus
Paraulacodus_indicus
Paraulacodus_johanesi
Thryonomys_swinderianus
Gaudeamus_aegyptius
Thryonomys_gregorianus
Paraphiomys_renelavocati_sp_nov
Paraphiomys_occidentalis
Paraphiomys_hopwoodi
Paraphiomys_pigotti
Paraphiomys_sp_nov_Saudi_Arabia
Neosciuromys_africanus
Paraphiomys_afarensis
Paraphiomys_shipmani
Apodecter_stromeri
Paraphiomys_roessneri
Paraphiomys_australis