Stomiidae_outgrou
Neonesthes
Astronesthes
Borostomias
Photonectes
Pachystomias
Aristostomias
Malacosteus
Photostomias
Eustomias
Bathophilus
Grammatostomias
Echiostoma
Melanostom
Idiacanthus
Tactostoma
Flagellostomias
Leptostomias
Thysanactis
Odontostom
Opostomias
Chirostomias
Trigonolampa
Chauliodius
Stomias
Heterophotus
Rhadinesthes