Tribosphenomys
Cocomys
Bandaomys
Hohomys
Saykanomys
Advenimus
Petrolwzlovia
Stelmomys
Tsinlingomys
Chuankueimys
Alaymys
Butomys
Yuomys
Mergenomys
Protataromys
Karakoromyinae
Tataromyinae
Disty1omyinae
Ctenodacty1inae
Tamquammys
Hannanomys
Birbalomys
Chapattimys