Manis
Bradypus
Cyclopes
Palaeomyrmidon
Protamandua
Tamandua
Neotamandua
Myrmecophaga
Eurotamandua
Metacheiromys
Dasypus
Euphractus