Outgroup
Cheirolepis
Howqualepis
Mimia
Polypterus
Kentuckia
Moythomasia
Australosomus
Boreosomus
Pteronisculus
Birgeria
Acipenserformes
Saurichthys
Neopterygian
Perleidus