LEPISOSTEUS
AMIA
ALBULA
ELOPS
MEGALOPS
NOTACANTHUS
EURYPHARYNX
ANGUILLA
CONGER
HIODON
XENOMYSTUS
PANTODON
MORMYRUS
ARGENTINA
BATHYLAGUS
ALEPOCEPHALUS
SEARSIA
XENODERMICHTHY
COREGONUS
SALMO
THYMALLUS
AULOPUS
CHLOROPHTHALMU
ASTRONESTHES
STOMIAS
ESOX
UMBRA
GALAXIAS
RETROPINNA
STOKEILIA
OSMERUS
PLECOGLOSSUS
DENTICEPS
ETHMALOSA
ILISHA
ENGRAULIS
THRYSSA
CHANOS
GONORYNCHUS
PHRACTOLAEMUS
GRASSEICHTHYS
CROMERIA
PARAKNERIA
KNERIA
S_APULIENSIS
C_MAROCCANUS
S_DIASII
C_MACROPOMA
L_CHARACIFORMI
CATOSTOMUS
COBITIS
OPSARIICHTHYS
DANIO
BARBUS
XENOCHARAX
DISTICHODUS
CITHARINUS
BRYCON
BRACHYHYPOPOMU
STERNOPYGUS
GYMNOTUS
DIPLOMYSTES
CETOPSIS
NEMATOGENYS
TRICHOMYCTERUS
CALLICHTHYS
SILURUS
CHRYSICHTHYS
BAGRUS
PIMELODUS