Tribosphenomys
Cocomys
Bandaomys
Hohomys
Saykanomys
Chapattimys
Birbalomys
Tamquammys
Advenimus
Petrokozlovia
Stelmomys
Tsinlingomys
Chuankueimys
Alaymys
Butomys
Yuomys
Mergenomys
Protataromys
Karakoronyinae
Tataromyinae
Distylomyinae
Ctenodactylinae