Solute
Ceratocystis_perneri
Ceratocystis_viscainoi
Protocystites_menevensis
Nevadaecystis_americana
Cothurnocystis_primaeva
Cothurnocystis_fellensis
Procothurnocystis_owensi
Cothurnocystis_couressolei
Cothurnocystis_elizae
Cothurnocystis_bifida
Bohemiacystis_bouckei
Prochauvellicystis_semispinosa
Chauvellicystis_spinosa
Chauvellicystis_ubaghsi
Chauvellicystis_viscainoi
Galliaecystis_lignieresi
Progalliaecystis_ubaghsi
Retiuclocarpos_hanusi
Beryllia_miranda
Domfrontia_pissotensis
Prokopicystis_merglii
Chinianocarpos_thorali
Thoralicystis_griffei
Thoralicystis_melchiori
Thoralicystis_zagoraensis
Scotiaecystis_collapsa
Scotiaecystis_curvata
Amygdaltoltheca_griffei
Minolicystis_kerfonei
Phyllocystis_salaeirica
Phyllocystis_blayaci
Phyllocystis_crassimarginata
Hanusia_obtusa
Hanusia_prilepensis
Hanusia_sarkensis