Entelognathus_primordiali
Ligulalepis
Dialipina_salguerioensis
Meemannia_eos
Tegeolepis_clarki
Osorioichthys_marginis
Raynerius_splendens
Pickeringius_acanthophoru
Mesopoma_planti
Cosmoptychius_striatus
Kansasiella_eatoni_
Kentuckia_hlavini
Lawrenciella_schaefferi
Mansfieldiscus_sweeti
Novagonatodus_kasantsevae
Wendichthys_dicksoni
Pteronisculus_stensioi
Coccocephalichthys_wildi
Boreosomus_piveteaui
Luederia_kempi
Melanecta_anneae
Woodichthys_bearsdeni
Krasnoyarichthys_jesseni
Cuneognathus_gardineri
Limnomis_delayni
Kentuckia_deani
Stegotrachelus_finlayi
Moythomasia_lineata
Moythomasia_perforata
Moythomasia_durgaringa
Moythomasia_nitida
Gogosardina_coatesi
Mimipiscis_bartrami
Mimipiscis_toombsi
Donnrosenia_schaefferi
Howqualepis_rostridens
Cheirolepis_trailli
Cheirolepis_canadensis
Cheirolepis_schultzei
Styloichthys_changae
Diplocercides_kayseri
Miguashaia_bureaui
Eusthenopteron_foordi
Gogonasus_andrewsae
Osteolepis_macrolepidotus
Glyptolepis_groenlandica
Porolepis_sp
Onychodus_jandemarrai
Guiyu_oneiros
Psarolepis_romeri
Acanthodes_bronni
Cladodoides_wildungensis
Ozarcus_mapesae