Outgroup
Amia_calva
Leptolepis_coryphaenoide
Araripelepidotes_temnuru
Isanichthys_palustris
Pliodetes_nigeriensis
Semionotus_elegans
Lepidotes_elvensis
Lepidotes_minor
Masillosteus_kelleri
Obaichthys_spp
Lepisosteus_spp
Oniichthys_falipoui