PHOLIDOTA
Palaeanodon
Metacheiromys
TOLYPEUTES
Holmesina
Glyptodont
Prozaedyus
EUPHRACTUS
BRADYPUS
Nematherium
Pseudoprepotherium
Octodontotherium
Paramylodon
Pleurolestodon
Glossotherium
Thinobadistes
Lestodon
Mylodon
Archaeomylodon_sampedrinensis
Catonyx
Scelidotherium
Octomylodon
Baraguatherium_takumara
Analcimorphus
Hapalops
Eucholoeops
Pliomorphus
Pliometanastes
Megalonyx
CHOLOEPUS
Acratocnus
Neocnus
Parocnus
Megalocnus
Schismotherium
Pelecyodon
Planops
Pronothrotherium
Nothropus
Nothrotherium
Nothrotheriops
Eremotherium
Megatherium
Protamandua
Palaeomyrmidon
CYCLOPES
TAMANDUA
MYRMECOPHAGA