PHOLIDOTA
Palaeanodon
Metacheiromys
TOLYPEUTES
Holmesina
Glyptodont
Prozaedyus
EUPHRACTUS
BRADYPUS
Octomylodon
Nematherium
Pseudoprepotherium
Octodontotherium
Mylodon
Paramylodon
Glossotherium
Thinobadistes
Lestodon
Pleurolestodon
Simomylodon_uccasamemensis
Catonyx
Scelidotherium
Planops
Analcimorphus
Hapalops
Eucholoeops
Pliomorphus
Pliometanastes
Megalonyx
CHOLOEPUS
Acratocnus
Neocnus
Parocnus
Megalocnus
Schismotherium
Pelecyodon
Pronothrotherium
Nothropus
Nothrotherium
Nothrotheriops
Eremotherium
Megatherium
Protamandua
Palaeomyrmidon
CYCLOPES
TAMANDUA
MYRMECOPHAGA