OUTSTATES
Silurus_glanis
Silurus_aristotelis
Silurus_soldatovi
Silurus_asotus_grp
Silurus_mento_grp
Wallago_attu
Wallago_leerii_grp
Pterocryptis
Silurichthys
Hito
Ompok_bimaculatus_grp
Ompok_leiacanthus_grp
Ompok_hypophthlmus_grp
Belodontichthys
Kryptopterus_limpok_grp
Kryptopterus_schilbeides
Ompok_eugeneiatus_grp
Kryptopterus_bicirrhis_grp
Kryptopterus_cryptopterus
Kryptopterus_hexapterus_gr
Kryptopterus_apogon_grp
Hemisilurus
Ceratoglanis