Outgroup
L_coryphaenoides
L_talbragarensis
Tharsis
Allothrissops
Anaethalion
Daitingichthys
Elops
Leptolepides
Erichalcis
Humbertia
Orthogonikleithrus
Chanos
Chanoides
Teleost_n_gen
Diplomystus
Coilia
Denticeps
Esox
Oncorhynchus
Thymallus
Hiodon
Lycoptera
Ascalabos
Domeykos
Varasichthys
Luisichthys
Protoclupea