Watsonulus
Ionoscopus
Quetzalichtys
Oshunia
Ophiopsis
Macrepistius
Teoichthys